Monitoringas

Projekto teritorijoj numatomas išsamus ir projekto tikslus atitinkantis monitoringas, apimsiantis tokias sritis kaip:

  • hidrologinės būklės nustatymas
  • augalijos tyrimai (bendrijų kaita)
  • gyvūnijos tyrimai (paukščiai, ropliai, varliagyviai ir bestuburiai)

Monitoringo rezultatai suteiks papildomos pagrindžiamosios informacijos, leisiančios pllanuoti ir vykdyti projekte numatytus veiksmus bei leis įvertinti vykdomų priemonių efektyvumą. 

Monitoringo rezultatai bus viešinami tinklapyje.

Hidrologinis monitoringas

Bendram pelkės hidrologinės būklės  ir projekte numatytų veiksmų įtakos įvertinimui sukurta hidrologinio monitoringo sistema, kuri susideda iš 104 vandens lygio matavimo šulinėlių išdėstytų 11 profilių. Juose kiekvieną mėnesį matuojamas vandes lygis ir kokybiniai vandens (EC, pH) parametrai. Hidrologinis monitoringas atliekamas tiek pažeistose, tiek aktyviose aukštapelkių buveinėse.

Hidrologinio monitoringo ataskaitos:

2014

Hidrologinio monitoringo ataskaita 2014 EN

Augalijos monitoringas